geodeta, geodeci, geodezja gi?ycko
geoland

geoland-gi?yckoGeoland-Gi?ycko jest ma?? firm? geodezyjn? oferuj?c? kompleksowe us?ugi z zakresu pomiarów powykonawczych, map do celów projektowych i podzia?ów nieruchomo?ci. Wiedza oraz wieloletnie do?wiadczenie zdobyte podczas realizacji zleceń geodezyjnych na terenie ca?ego kraju, pozwalaj? nam na wykonanie us?ug na najwy?szym poziomie.

Dysponujemy profesjonalnym sprz?tem pomiarowym oraz najnowszym oprogramowaniem geo-informatycznym co pozwala nam na wykonywanie us?ug na najwy?szym poziome. Gwarantujemy naszym klientom satysfakcj? oraz zadowolenie z powierzonych nam prac.

in?. Marcin Stemplewski

geoland

W naszej ofercie dotycz?cej map numerycznych znajduj? si? mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, podzia?y gospodarcze, mapy sieci uzbrojenia podziemnego (energetyka, gaz, telekomunikacja) i inne.

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizacj? mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczno?ci, mapa taka uzupe?niana jest o dodatkow? tre??, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa.

Do zakończenia procesu budowlanego niezb?dne jest zg?oszenie o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym. Do takiego zg?oszenia (oprócz wielu innych dokumentów) niezb?dna jest geodezyjna mapa powykonawcza z klauzul? o przyj?ciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej.

Pomiary realizacyjne polegaj? na posadowieniu w terenie obiektów budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu sporz?dzonym przez projektanta.

Okazania przebiegu granic dzia?ek ewidencyjnych na gruncie w obecno?ci stron zainteresowanych.

Podziaem nieruchomoci (gruntowej), zwyczajowo zwany podziaem dziaki jest to wyodrbnienie fragmentu pewnej powierzchni dziaki (nieruchomoci). Tak wyodrbniona powierzchnia stanowi moe odrbn nieruchomo (dziak) lub te, w nastpstwie innych prac geodezyjno - prawnych, moe wej w skad drugiej dziaki. Najczciej dzielimy dziaki gdy chcemy odsprzeda, powikszy inn, wydzieli jako dziak budowlan, roln pod upraw itp.

geoland

Kontakt

GEOLAND Giycko Usugi Geodezyjne

Geodeta Uprawniony in. Marcin Stemplewski

Gajewo, ul. Obwodowa 3/11
11-500 Giycko

tel. 606-803-423

www.m.vivaelcacti.com
e-mail: marcinstemplewski@wp.pl

NIP: 845-164-89-83
REGON: 281351664

Mapa

Geoland-Giycko
Geodeta Uprawniony in. Marcin Stemplewski
marcinstemplewski@wp.pl

DameeStudio 2011

xhtml 1.0 verify | css verify
Licznik odwiedzin:
Liczniki